Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osir.sokolowpodl.pl,  bip.osir.sokolowpodl.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2017r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. focus wokół elementów nawigacyjnych,
4. wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia:30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Kowalczyk, adres poczty elektronicznej sekretariat@osir.sokolowpodl.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

I. Budynek OSIR mieszczący się przy ul. Lipowej 50, Sokołów Podlaski

1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Naprzeciwko wejścia głównego do budynku oraz w zatoczce obok budynku usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów bez wydzielonych miejsc parkingowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, ale w pełni dla nich dostępny.

2. Wejście główne:
Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych. Wejście do OSIR jest oznakowane, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone z progiem.

3. Sekretariat, gdzie przyjmowani i obsługiwani są interesanci, usytuowany jest na 1 piętrze, na które prowadzą schody bez windy. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.

4. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie nie wyklejone taśmą kontrastującą. Schody na I kondygnację służą dla pracowników i interesantów OSIR. Brak windy.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak możliwości.

7. Toaleta:
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze z osobnym wejściem z zewnątrz. Dostęp do toalety schodami oraz podjazdem. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku lub linki do wzywania pomocy.

II. Budynek Pływalni mieszczący się przy ul. Bulwar 1, Sokołów Podlaski

1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Przed budynkiem usytuowany jest bezpłatny parking dla interesantów z jednym wydzielonym miejscem parkingowym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością.

2. Wejście główne:
Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych. Wejście jest oznakowane, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone z progiem.

3. Kasa, gdzie przyjmowani i obsługiwani są interesanci, usytuowana jest na parterze w hallu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.

4. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Schody dostępne i szerokie nie wyklejone taśmą kontrastującą. Schody na I i II kondygnację służą dla pracowników i interesantów Pływalni. Brak windy.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem w celu zasięgnięcia informacji o działalności obiektu.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: Brak możliwości.

7. Toaleta:
Toalety dla osób z niepełnosprawnością będących klientami Pływalni znajdują się na parterze w szatniach. Dostęp do toalety przez drzwi. Drzwi do toalety wyposażone są w klamkę i zamek z możliwością otwarcia z zewnątrz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak przycisku lub linki do wzywania pomocy.