Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98

1. Dziecko zostaje przyjęte do Akademii Futbolu na podstawie złożonej deklaracji podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych i zatwierdzonej przez trenera.

2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie Sokołowa Podlaskiego.

3. Godzina, na którą zostały wyznaczone zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też prosimy o wcześniejsze przybycie i przygotowanie się do zajęć.

4. Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania trenera o nieobecności i jej przyczynie na zajęciach. 3 krotne niepoinformowanie skutkować będzie zawieszeniem dziecka na 1 mecz a w sytuacji notorycznego łamania regulaminu absencja ta będzie wydłużona.

5. Każdy trener ma prawo wymagać odpowiedniego ubioru na zajęciach oraz przestrzegania zasad wprowadzonych w swoich grupach. Zasady te nie mogą być sprzeczne z ogólnym regulaminem.

6. Każdy trener indywidualnie ustala sposób kontaktu z rodzicami/opiekunami.

7. W przypadku licznej grupy uczęszczającej na zajęcia w danej kategorii wiekowej Akademia Futbolu OSIR zastrzega sobie utworzenie mniejszych grup treningowych . Selekcja do tych grup prowadzona będzie przez kadrę szkoleniową na zasadzie obserwacji umiejętności, zaangażowania i zachowania młodego zawodnika. Dopuszcza się rotację personalną między grupami.

8. W razie przypadków losowych Akademia Futbolu zastrzega sobie możliwość odwołania/przesunięcia zajęć, o czym rodzic/opiekun zostanie poinformowany przez kadrę trenerską.

9. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy) do celów związanych z działalnością Akademii Futbolu. Klauzula w załączniku.

10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez kadrę trenerską. W przypadku nieobecności z powodów losowych należy umówić się na indywidualną rozmowę z trenerem prowadzącym.

11. Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej.

12. W przypadku braku wpłaty czesnego Akademia Futbolu zastrzega sobie możliwość podjęcia stosunkowych decyzji, np.:po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź koordynatora o braku wpłaty- odmowy udziału uczestnika w zajęciach lub zawodach.

13. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Akademię Futbolu stosownych decyzji, w tym wydalenia ze szkółki.

14. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w projekcie Akademii Futbolu OSIR rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o tym fakcie.

15. Akademia Futbolu OSIR w Sokołowie Podlaskim zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.

16. Podpisanie regulaminu przez rodzica/opiekuna jest pisemną deklaracją przestrzegania go oraz deklaracją stosowania się do zasad przyjętych w załączniku dołączonym do dokumentu.

Regulamin zaczyna obowiązywać z datą 1.08.2020r.