Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Regulamin Akademii Futbolu OSIR Sokołów Podlaski

1/ Dziecko zostaje przyjęte do Akademii Futbolu na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych i zatwierdzonej przez trenera.

2/ Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie Sokołowa Podlaskiego I powiatu sokołowskiego.

3/ Godzina, na którą zostały wyznaczone zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też należy przybyć i przygotować się do zajęć odpowiednio wcześniej.

4/ Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania trenera o nieobecności na zajęciach i jej przyczynie.

5/ Każdy trener ma prawo wymagać odpowiedniego ubioru na zajęciach oraz przestrzegania zasad wprowadzonych w swoich grupach. Zasady te nie mogą być sprzeczne z ogólnym regulaminem.

6/ Każdy trener indywidualnie ustala sposób kontaktu z rodzicami/opiekunami.

7/ W przypadku licznej grupy uczęszczającej na zajęcia w danej kategorii wiekowej Akademia Futbolu OSIR zastrzega sobie możliwość utworzenia mniejszych grup treningowych . Selekcja do tych grup prowadzona będzie przez kadrę szkoleniową na zasadzie obserwacji umiejętności, zaangażowania i zachowania zawodnika. Dopuszcza się rotację personalną między grupami.

8/ W razie przypadków losowych Akademia Futbolu zastrzega sobie możliwość odwołania/przesunięcia zajęć, o czym rodzic/opiekun zostanie poinformowany przez kadrę trenerską.

9/ Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy) do celów związanych z działalnością Akademii Futbolu OSIR (Klauzula Rodo).

10/ Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez kadrę trenerską. W przypadku nieobecności z powodów losowych należy umówić się na indywidualną rozmowę z trenerem prowadzącym.

11/ Koszty organizacyjne zajęć sportowych wynoszą 90 zł miesięcznie ( W przypadku gdy w zajęciach prowadzonych przez OSiR – piłka nożna / koszykówka uczestniczy rodzeństwo, opłata za zajęcia wynosi 70 zł za osobę).

Opłatę należy wpłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto bankowe:

89 1240 2715 1111 0010 3780 2126.

W opisie: rok urodzenia/ imię i nazwisko dziecka/pn

12/ Nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej.

13/ W sytuacjach losowych  trener danej grupy może podjąć decyzję o zmiejszeniu  bądź o zwolnieniu z opłaty w danym miesiącu.

14/ W ramach opłaty miesięcznej, członkowi Akademii Futbolu przysługują 4 wejścia miesięcznie na krytą pływalnię OSiR (ul. Bulwar 1). Wejścia możliwe są w sobotę bądź niedzielę na podstawie karnetów wydanych przez trenerów.

15/ W przypadku braku wpłaty przez 2 miesiące, Akademia Futbolu zastrzega sobie możliwość wykreślenia z zajęć Akademii Futbolu oraz odmowy korzystania z bezpłatnego wejścia na krytą pływalnię (pkt 13 regulaminu).

16/ Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Akademię Futbolu stosownych decyzji, w tym wydalenia ze szkółki.⦁ W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Akademii Futbolu OSIR- rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o tym fakcie.

17/ Akademia Futbolu OSIR w Sokołowie Podlaskim zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.

18/ Podpisanie regulaminu przez rodzica/opiekuna jest pisemną deklaracją przestrzegania go oraz deklaracją stosowania się do zasad przyjętych w załączniku dołączonym do dokumentu.

19/ Regulamin obowiązuje od 1.02.2023 r.