Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Regulamin sekcji koszykówki

 1. Dziecko zostaje przyjęte do Sekcji Koszykówki na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych i zatwierdzonej przez trenera.  
 2. Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie Sokołowa Podlaskiego I powiatu sokołowskiego.  
 3. Godzina, na którą zostały wyznaczone zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też należy przybyć i przygotować się do zajęć odpowiednio wcześniej.  
 4. Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania trenera o nieobecności na zajęciach i jej przyczynie.  
 5. Każdy trener ma prawo wymagać odpowiedniego ubioru na zajęciach oraz przestrzegania zasad wprowadzonych w swoich grupach. Zasady te nie mogą być sprzeczne z ogólnym regulaminem.  
 6. Każdy trener indywidualnie ustala sposób kontaktu z rodzicami/opiekunami.  
 7. W przypadku licznej grupy uczęszczającej na zajęcia w danej kategorii wiekowej OSIR zastrzega sobie utworzenie mniejszych grup treningowych. Selekcja do tych grup prowadzona będzie przez kadrę szkoleniową na zasadzie obserwacji umiejętności, zaangażowania i zachowania młodego zawodnika. Dopuszcza się rotację personalną między grupami.  
 8. W razie przypadków losowych OSIR zastrzega sobie możliwość odwołania/przesunięcia zajęć, o czym rodzic/opiekun zostanie poinformowany przez kadrę trenerską.  
 9. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy) do celów związanych z działalnością OSIR oraz Miejsko-Powiatowego Klubu Koszykówki w Sokołowie Podlaskim. Klauzula w załączniku.  
 10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez kadrę trenerską. W przypadku nieobecności z powodów losowych należy umówić się na indywidualną rozmowę z trenerem prowadzącym.  
 11. Koszty organizacyjne zajęć sportowych wynoszą90 zł miesięcznie ( W przypadku gdy w zajęciach prowadzonych przez OSiR – piłka nożna / koszykówka uczestniczy rodzeństwo, opłata za zajęcia wynosi 70 zł za osobę). Opłatę należy wpłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto bankowe: 89 1240 2715 1111 0010 3780 2126 W opisie:rok urodzenia/ imię i nazwisko dziecka/kosz * dodatkowym kosztem udziału będą wyjazdy rywalizacji na szczeblu Mistrzostw Polski na poziomie 50% całkowitej wartości wyjazdu w przelcizeniu na 1 osobę
 12. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej.  
 13. W ramach opłaty miesięcznej, członkowi Sekcji Koszykówki przysługują 4 wejścia miesięcznie na krytą pływalnię OSiR (ul. Bulwar 1). Wejścia możliwe są w sobotę bądź niedzielę na podstawie karnetów wydanych przez trenerów.  
 14. W przypadku braku wpłaty przez 2 miesiące, OSiR zastrzega sobie możliwość wykreślenia z zajęć sekcji oraz odmowy korzystania z bezpłatnego wejścia na krytą pływalnię (pkt 13 regulaminu).
 15. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez OSIR stosownych decyzji, w tym wydalenia z sekcji.  
 16. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji koszykówki OSIR rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o tym fakcie.  
 17. OSIR w Sokołowie Podlaskim zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.  
 18. Podpisanie regulaminu przez rodzica/opiekuna jest pisemną deklaracją przestrzegania go oraz deklaracją stosowania się do zasad przyjętych w załączniku dołączonym do dokumentu.  
 19. Regulamin zaczyna obowiązywać z datą 01.09.2022r.