Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

REGULAMIN SEKCJI KOSZYKÓWKI OSIR SOKOŁÓW PODLASKI 

1/ Dziecko zostaje przyjęte do Sekcji Koszykówki na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych i zatwierdzonej przez trenera.

2/ Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych na terenie Sokołowa Podlaskiego I powiatu sokołowskiego. 

3/ Godzina, na którą zostały wyznaczone zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć. Dlatego też należy przybyć i przygotować się do zajęć odpowiednio wcześniej.

4/ Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania trenera o nieobecności na zajęciach i jej przyczynie.

5/ Każdy trener ma prawo wymagać odpowiedniego ubioru na zajęciach oraz przestrzegania zasad wprowadzonych w swoich grupach. Zasady te nie mogą być sprzeczne z ogólnym regulaminem.

6/ Każdy trener indywidualnie ustala sposób kontaktu z rodzicami/opiekunami.

7/ W przypadku licznej grupy uczęszczającej na zajęcia w danej kategorii wiekowej OSIR zastrzega sobie utworzenie mniejszych grup treningowych. Selekcja do tych grup prowadzona będzie przez kadrę szkoleniową na zasadzie obserwacji umiejętności, zaangażowania i zachowania młodego zawodnika. Dopuszcza się rotację personalną między grupami.

8/  W razie przypadków losowych OSIR zastrzega sobie możliwość odwołania/przesunięcia zajęć, o czym rodzic/opiekun zostanie poinformowany przez kadrę trenerską.

9/  Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy) do celów związanych z działalnością OSIR oraz Miejsko-Powiatowego Klubu Koszykówki w Sokołowie Podlaskim. Klauzula w załączniku.

10/  Rodzic/opiekun zobowiązany jest do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach informacyjnych organizowanych przez kadrę trenerską. W przypadku nieobecności z powodów losowych należy umówić się na indywidualną rozmowę z trenerem prowadzącym. 

11/  Koszty organizacyjne zajęć sportowych wynoszą 90 zł miesięcznie ( W przypadku gdy w zajęciach prowadzonych przez OSiR – piłka nożna / koszykówka uczestniczy rodzeństwo, opłata za zajęcia wynosi 70 zł za osobę). 

Opłatę należy wpłacać z góry do 10-tego każdego miesiąca poprzez wpłatę na konto bankowe:   

89 1240 2715 1111 0010 3780 2126

W opisie: rok urodzenia/ imię i nazwisko dziecka/kosz

* dodatkowym kosztem udziału będą wyjazdy rywalizacji na szczeblu Mistrzostw Polski na poziomie 50% całkowitej wartości wyjazdu w przeliczeniu na 1 osobę 

12/  Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty miesięcznej.

13/  W sytuacjach losowych  trener danej grupy może podjąć decyzję o zmiejszeniu  bądź o zwolnieniu z opłaty w danym miesiącu.

14/  W ramach opłaty miesięcznej, członkowi Sekcji Koszykówki przysługują 4 wejścia miesięcznie na krytą pływalnię OSiR (ul. Bulwar 1). Wejścia możliwe są w sobotę bądź niedzielę na podstawie karnetów wydanych przez trenerów.

15/  W przypadku braku wpłaty przez 2 miesiące, OSiR zastrzega sobie możliwość wykreślenia z zajęć sekcji oraz odmowy korzystania z bezpłatnego wejścia na krytą pływalnię (pkt 13 regulaminu).⦁ Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez OSIR stosownych decyzji, w tym wydalenia z sekcji.

16/  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji koszykówki OSIR rodzic/opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o tym fakcie.

17/  OSIR w Sokołowie Podlaskim zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.

18/  Podpisanie regulaminu przez rodzica/opiekuna jest pisemną deklaracją przestrzegania go oraz deklaracją stosowania się do zasad przyjętych w załączniku dołączonym do dokumentu.

19/  Regulamin zaczyna obowiązywać z datą  01.02.2023 r.