Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

O NAS

 

Dyrektor OSIR – Sławomir Chadaj

Główna Księgowa – Grażyna Rudaś

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Uchwała Nr XXII/148/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje:
§1 Nadaje się Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XXVI/152/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004r. Nr 318, poz. 10496).
§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołowa Podlaskiego. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/148/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2013r.

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKOLOWIE PODLASKIM

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) b) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) c) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r. Nr. 45, poz.236 d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) e) Zarządzenia Nr 9/ 75 Naczelnika Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 12 września 1975 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji f) niniejszego Statutu.

§2 Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Sokołowa Podlaskiego nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.

§3

1. Siedzibą oraz terenem działania Ośrodka jest Miasto Sokołów Podlaski.

2. Ośrodek może używać nazwy skróconej: „OSiR w Sokołowie Podlaskim”.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.

§4

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, które stanowią obiekty, urządzenia sportowe, urządzenia rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inne mienie będące własnością Miasta Sokołowa Podlaskiego, przekazane Ośrodkowi w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania oraz ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Miasta.

2. Ośrodek zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

3. W zarządzie trwałym Ośrodka znajdują się następujące obiekty, wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem jego zadań statutowych: a) Stadion z zapleczem przy ul. Lipowej b) Stadion z zapleczem przy ul. Okrężnej c) Podlaskie Młodzieżowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Bulwar d) Boisko wielofunkcyjne przy ul. Gałczyńskiego

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA OŚRODKA

§5

1. Celem działalności Ośrodka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2. Cele, o których mowa w ust.1, Ośrodek realizuje poprzez m.in.: a) rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w różnorodnych formach kultury fizycznej, sportu i rekreacji, b) propagowanie i organizacja różnych form uprawiania sportu i zajęć rekreacji ruchowej, c) udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

§6 Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie inicjowania, organizowania i upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej, a w szczególności:

a) organizowanie masowych mieszkańców Miasta,

b) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,

c) organizowanie i współorganizowanie zawodów współzawodnictwa sportowego,

d) tworzenie warunków uczestnictwa osobom niepełnosprawnym,

e) stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju młodzieży, w tym w zakresie sportu amatorskiego,

f) prowadzenie szkolenia grup młodzieżowych oraz rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe,

g) wspomaganie i tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego,

h) pomoc w organizacji międzyszkolnych rozgrywek sportowych, zgodnie szkolnym oraz miejskim kalendarzem imprez,

i) zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,

j) współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi,  stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi, młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki,

k) prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka,

l) zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

ł) prawidłowa eksploatacja i konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjno – wypoczynkowych, zapewniająca ich pełną funkcjonalność,

m) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego,

n) wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową Ośrodka,

o) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową,

p) prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków finansowych na działalność statutową,

r) koordynowanie imprez, zajęć, zawodów sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta,

s) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji oraz zleconych przez Burmistrza Miasta.

ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, właściwą organizację i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego.

§8 Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują właściwe organy Miasta Sokołowa Podlaskiego.

§ 9

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka dokonuje Dyrektor.

3. Do pracowników Ośrodka stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.

4. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§10 Organizację wewnętrzną Ośrodka, jego strukturę, w tym zakres działania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz podległość służbową określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego.

ROZDZIAŁ IV GOSPODARKA FINANSOWA

§11

1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

2. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych Ośrodka, określają przepisy wykonawcze do ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

4. Przychody Ośrodka stanowią:

a) wpływy z opłat za korzystanie z usług, obiektów i innej działalności, w tym gospodarczej,

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) dotacje,

d) darowizny,

e) odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

f) inne wpływy pozyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Ośrodek może otrzymywać z budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego dotację przedmiotową i celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotację otrzymaną na realizację projektu lub zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

§12 Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor i Główny Księgowy Ośrodka.

§13 Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

§14 Ośrodek prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15 Likwidacja lub reorganizacja Ośrodka a także wyposażanie go w majątek należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

§16

1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim

2. Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.