Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim

 

 Dyrektor OSIR – Sławomir Chadaj

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Uchwała Nr XXXV/226/2022

 

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

 

z dnia 20 grudnia 2022r

 

.

 

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 16 ust 1 i 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje:

 

§1

 

Z dniem 31 stycznia 2023 roku likwiduje się samorządowy zakład budżetowy o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

 

§2

 

Z dniem 1 lutego 2023 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.

 

§3

 

Jednostce budżetowej o której mowa w § 2 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

 

§4

 

Jednostce budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazuje się w zarząd mienie pozostające w użytkowaniu likwidowanemu samorządowemu zakładowi budżetowemu Ośrodek Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 31 stycznia 2023r.

 

§5

 

Środki pieniężne znajdujące się na koncie oraz na rachunku bankowym likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim podlegają przekazaniu na rachunek Miasta Sokołów Podlaski.

 

§6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§7

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/226/2022

Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 20 grudnia 2022r.

 

 

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKOLOWIE PODLASKIM

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

 

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

4) Uchwały Nr XXXV/226/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022 roku 

 

5) niniejszego Statutu.

 

§2

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Sokołowa Podlaskiego nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowej jednostki budżetowej.

 

§3

 

1. Siedzibą oraz terenem działania Ośrodka jest Miasto Sokołów Podlaski.

 

2. Ośrodek może używać nazwy skróconej: „OSiR w Sokołowie Podlaskim”.

 

§4

 

1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, które stanowią obiekty, urządzenia sportowe, urządzenia rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inne mienie będące własnością Miasta Sokołowa Podlaskiego, przekazane Ośrodkowi w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania oraz ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Miasta.

 

2. Ośrodek zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.

 

3. W zarządzie trwałym Ośrodka znajdują się następujące obiekty, wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem jego zadań statutowych:

 

1) Stadion z zapleczem przy ul. Lipowej

 

2) Stadion z zapleczem przy ul. Okrężnej

 

3) Podlaskie Młodzieżowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Bulwar

 

 

 

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§5

 

1. Celem działalności Ośrodka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

 

2. Cele, o których mowa w ust.1, Ośrodek realizuje poprzez m.in.:

 

1) rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w różnorodnych formach kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

 

2) propagowanie i organizacja różnych form uprawiania sportu i zajęć rekreacji ruchowej,

 

3) udostępnianie mieszkańcom obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

§6

 

Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie inicjowania, organizowania i upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej, a w szczególności:

 

1) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Miasta,

 

2) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 

3) organizowanie i współorganizowanie zawodów współzawodnictwa sportowego,

 

4) tworzenie warunków uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych osobom niepełnosprawnym,

 

5) stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym w zakresie sportu amatorskiego,

 

6) prowadzenie szkolenia grup młodzieżowych oraz uczestniczenie w rozgrywkach organizowanych przez Związki Sportowe,

 

7) wspomaganie i tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego,

 

8) pomoc w organizacji międzyszkolnych rozgrywek sportowych, zgodnie szkolnym oraz miejskim kalendarzem imprez,

 

9) zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,

 

10) współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi,  stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi, młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyki,

 

11) prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka,

 

12) zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

 

13) prawidłowa eksploatacja i konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjno – wypoczynkowych, zapewniająca ich pełną funkcjonalność,

 

14) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego,

 

15) wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową Ośrodka,

 

16) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową,

 

17) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji oraz zleconych przez Burmistrza Miasta.

 

 

ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§7

 

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności, właściwą organizację i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego.

 

§8

 

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka dokonuje Dyrektor.

 

3. Do pracowników Ośrodka stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.

 

4. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

 

§9

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka, jego strukturę, w tym zakres działania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz podległość służbową określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ IV GOSPODARKA FINANSOWA

 

§10

 

1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. Dz,U.2021.217 z późn.zm.) i ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tj. Dz.U.2022,1634) . 

 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zawarty w budżecie Miasta.

 

3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych 

 

§11 

 

Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor i Główny Księgowy Ośrodka. Jednostka wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta Sokołów Podlaski.

 

§12 

 

Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

 

§13 

 

Ośrodek prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.