Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ, ul. Lipowa 50

boisko do siatkówki plażowej

Wymiary boiska :  16 x 8  m                                                        Szatnie z sanitariatem : –

Nawierzchnia : piasek                                                                   Szatnie bez sanitariatu : –

Liczba miejsc siedzących : –                                                          

Miejsca parkingowe : 

———————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN

 1. Boisko do siatkówki plażowej jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 50.
 2. Boisko do siatkówki plażowej czynne jest w godzinach 08:00 – 22.00.
 3. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do celów rekreacyjnych i sportowych.
 4. Z obiektu korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które zapoznały się i przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Kluby sportowe i grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod kierunkiem trenera, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę i po wcześniejszej konsultacji z administratorem.
 6. Dzieci do lat 7 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo opracowania ramowego harmonogramu wykorzystania boiska.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się :
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz z wkręcanymi kołkami,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska (np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.),
  • niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, elementów ogrodzenia,
  • palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
  • zaśmiecania obiektu, załatwiania potrzeb fizjologicznych, wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (np. butelek szklanych, puszek, materiałów pirotechnicznych, itp.),
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wprowadzania psów i innych zwierząt,
  • urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
  • umieszczania wszelkich reklam – bez zgody administratora,
  • przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 9. Za bezpieczeństwo osób i przedmiotów, stanowiących własność korzystających, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Korzystający z boiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone zniszczenia i uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie obiektu (urządzenia sportowe, elementy ogrodzenia, itp.). W przypadku niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na ich opiekunach prawnych.
 11. O ewentualnych wypadkach i wszelkich szkodach korzystający zobowiązani są poinformować administratora obiektu.
 12. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom osób reprezentujących administratora.
 13. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP.

Odpowiedzialność Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej