Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

STADION ul. Okrężna 1

 

 

Wymiary płyty boiska : 100 x 64 m                                                            Szatnie z sanitariatem : 1

Nawierzchnia : trawiasta                                                                              Szatnie bez sanitariatu : 2

Liczba miejsc siedzących : 100 krzesełek plastikowych

 

Miejsca parkingowe : 20

 


 

Regulamin stadionu przy ul. Okrężnej 1

 1. Administratorem stadionu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 50.
 2. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do celów rekreacyjnych i sportowych.
 3. Korzystanie ze stadionu może odbywać się w godzinach 08.00-22.00.
 4. Z obiektu korzystać mogą osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które zapoznały się i przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Kluby sportowe i grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod kierunkiem trenera, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę i po wcześniejszej konsultacji z administratorem.
 6. Osoby niepełnoletnie, przebywające na terenie obiektu, pozostają wyłącznie pod opieką dorosłych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo opracowania ramowego harmonogramu wykorzystania boiska.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z stadionu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

–  poruszania się pojazdami mechanicznymi,

– niszczenia budynków, urządzeń sportowych, płyty boiska, elementów ogrodzenia i

– palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających

– zaśmiecania obiektu, załatwiania potrzeb fizjologicznych, wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (np, butelek szklanych, puszek, materiałów pirotechnicznych, itp.

– przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

– wprowadzania psów i innych zwierząt,

– urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia

– umieszczania wszelkich reklam bez zgody administratora,

– przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia

 1. Za bezpieczeństwo osób i przedmiotów stanowiących własność korzystających OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone zniszczenia i uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie obiektu. W przypadku niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na ich opiekunach prawnych.
 3. O ewentualnych wypadkach i wszelkich szkodach korzystający zobowiązani są poinformować administratora obiektu.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom osób reprezentujących administratora.
 5. Wszystkich użytkowników stadionu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP.

 

Odpowiedzialność

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno — administracyjnej