Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98 sekretariat@osir.sokolowpodl.pl

SZKÓŁKA PŁYWACKA

 

Prowadzący zajęcia :

 

Krakowska Małgorzata……………..694 896 501

Jezierski Grzegorz……………………..600 879 460

Kosieradzki Radosław……………….797 196 356

Rogala Paweł…………………………….504 544 009

Woźniak Artur…………………………..608 290 364

 

Ambroziak Mateusz………………….883 778 803

Sandrykowicz Rafał…………………..884 868 400

Szczekutek Olga………………………..506 829 211

 


 

REGULAMIN

Szkółki Pływackiej” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim

 1. Organizatorem „Szkółki Pływackiej”, zwanej dalej Szkółką, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim (OSiR).
 2. Celem Szkółki jest prowadzenie kursów nauki pływania od podstaw dla dzieci, doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej, pozyskanie talentów sportowych do dalszego szkolenia, promocja pływania, rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi, poznania zasad i zwiększenie bezpieczeństwa nad akwenami, wspólna zabawa, stymulowanie rozwoju fizycznego i kształtowanie umiejętności społecznych wśród dzieci.
 3. Na zajęcia szkółki mogą uczęszczać dzieci od piątego roku życia..
 4. Zajęcia odbywają się na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim przy ul. Bulwar 1.
 5. Zajęcia w Szkółce prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska.
 6. Informacja o opłatach znajduje się w siedzibie organizatora. Opłata uiszczana jest z góry, za każdy miesiąc, do 10. dnia miesiąca, na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji lub gotówką w kasie Krytej Pływalni (ul. Bulwar 1, 08-300 Sokołów Podlaski). Tytuł wpłaty powinien zawierać:

imię i nazwisko dziecka – grupa – miesiąc z dopiskiem „szkółka pływacka”

Bank PEKAO S.A. 33 1240 2715 1111 0000 3272 6091

 1. Opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach.
 2. Opłata jest stała, niezależnie od liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach.
 3. Zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach określonych przez organizatora.
 4. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą trwającą powyżej 30-stu, bezpośrednio następujących po sobie dni, jest możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty za dany miesiąc. Stosowny wniosek należy złożyć mailowo na adres: sekretariat@osir.sokolowpodl.pl, bądź osobiście w siedzibie organizatora.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni OSiR w Sokołowie Podlaskim.
 6. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu krytej pływalni organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 7. Zapisanie dziecka przez rodzica bądź opiekuna prawnego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że u dziecka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.
 8. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje jakie wystąpią w trakcie zajęć.
 9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 10. Instruktor odpowiada za uczestnika zajęć od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej zajęcia.
 11. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni uczestnika zajęć.
 12. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich, czepku oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.
 13. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
 14. Opuszczenie zajęć i powrót na nie w trakcie ich trwania muszą zostać zgłoszone instruktorowi.
 15. Sprzęt do prowadzenia zajęć w kompleksowy sposób zapewnia Organizator.
 16. Rezygnacja z zajęć wymaga poinformowania organizatora.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia oraz terminów zajęć.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 19. Zapisanie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego na zajęcia szkółki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez OSiR, w celach związanych tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem Ośrodka (podstawa prawna – Ustawa z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami)) oraz na wykonywanie zdjęć i ich publikację w celach promocyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.