Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Prowadzący zajęcia w szkółce :

Krakowska Małgorzata……………..694 896 501

Kosieradzki Radosław……………….797 196 356

Rogala Paweł…………………………….502 544 009

Woźniak Artur…………………………..608 290 364

Woźniak Paulina………………………..730 711 951

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach nauki pływania

Wniosek o zwolnienie z opłaty nauki pływania

Wniosek rezygnacji z zajęć nauki pływania

Wniosek o zwrot opłaty

REGULAMIN „Szkółki Pływackiej” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim

 • Organizatorem „Szkółki Pływackiej”, zwanej dalej Szkółką, jest Ośrodek Sportu i     Rekreacji w Sokołowie Podlaskim (OSiR).
 • Celem Szkółki jest prowadzenie kursów nauki pływania od podstaw dla dzieci, doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej, pozyskanie talentów sportowych do dalszego szkolenia, promocja pływania, rozwijanie zainteresowań sportami wodnymi, poznania zasad i zwiększenie bezpieczeństwa nad akwenami, wspólna zabawa, stymulowanie rozwoju fizycznego i kształtowanie umiejętności społecznych wśród dzieci.
 • Na zajęcia szkółki mogą uczęszczać dzieci od piątego roku życia..
 • Zajęcia odbywają się na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim przy ul. Bulwar 1.
 • Zajęcia w Szkółce prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska.
 • Informacja o opłatach znajduje się na stronie internetowej osir.sokolowpodl.pl.  Opłata uiszczana jest z góry, za każdy miesiąc, do 10. dnia miesiąca, na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tytuł wpłaty powinien zawierać:

imię i nazwisko dziecka – grupa – miesiąc  z dopiskiem „szkółka pływacka”

Bank PEKAO S.A. 33 1240 2715 1111 0000 3272 6091

 • Opłaty zawierają wszystkie koszty uczestnictwa w zajęciach.
 • Opłata jest stała, niezależnie od liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach.
 • Zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora będą odrabiane w innych terminach określonych przez organizatora.
 • W przypadku nieobecności trwającej jeden pełny miesiąc kalendarzowy istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty za dany miesiąc.

W przypadku nieobecności spowodowanej przyczynami losowymi(np. choroba, nieszczęśliwy wypadek itp.) rodzic lub opiekun prawny składa wniosek o zwolnienie z opłaty w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nieobecność. W przypadku nieobecności wcześniej zaplanowanej (np. urlop, wyjazd) rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany złożyć stosowny wniosek w terminie do 5-go dnia miesiąca, w którym planowana jest nieobecność.

Wniosek należy złożyć mailowo na adres: sekretariat@osir.sokolowpodl.pl lub osobiście w siedzibie organizatora. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (wniosek do pobrania na stronie internetowej www.osir.sokolowpodl.pl)

 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu krytej pływalni O SiR w Sokołowie Podlaskim.
 • W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu krytej pływalni organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 • Zapisanie dziecka przez rodzica bądź opiekuna prawnego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że u dziecka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania.
 • Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje jakie wystąpią w trakcie zajęć.
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 • Instruktor odpowiada za uczestnika zajęć od momentu zbiórki rozpoczynającej zajęcia do momentu zbiórki kończącej zajęcia.
 • Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo pojedynczych osób z grupy odpowiada ratownik pełniący dyżur, za bezpieczeństwo w szatniach odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni uczestnika zajęć.
 • Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich, czepku oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.
 • Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
 • Opuszczenie zajęć i powrót na nie w trakcie ich trwania muszą zostać zgłoszone instruktorowi.
 • Sprzęt do prowadzenia zajęć w kompleksowy sposób zapewnia Organizator.
 • Rezygnacja z zajęć wymaga poinformowania organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia oraz terminów zajęć.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

_________________________________________________________________________________

Wysokość i harmonogram opłat:

pełna opłata (180 zł) obowiązuje w miesiącach: X, XI, XII (2022 r.), I, III, IV, V (2023 r.)
połowa opłaty (tj. 90 zł) obowiązuje w miesiącach: IX (2022 r.), II, VI (2023 r.)
*Honorujemy karty Sokołowska Rodzina 3+ (pełna opłata 140 zł, połowa opłaty 70 zł)