Biuro 25 781 26 67 / Pływalnia 25 781 25 98
Zaznacz stronę

Turniej koszykówki ulicznej 3×3.

Kategorie : gimnazjum oraz szkoła średnia/studenci.

Impreza odbywa się na boisku o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkolna 15.

 

Zgłoszenia drogą mailową na adres sport@osir.sokolowpodl.pl lub poprzez wiadomość wysłaną na nasz FB.

 

 

Zasady gry :

Art. 1. Boisko oraz piłka

Mecz każdorazowo będzie rozgrywany na połowie tradycyjnego boiska do koszykówki.

We wszystkich kategoriach gra się piłką w rozmairze 7.

 

Art. 2. Drużyny

Każda drużyna składa się maksymalnie z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik). W jednym zespole mogą grać zawodnicy obu płci.

Uwaga: Trener nie może przebywać w obrębie boiska ani komunikować się zdalnie z trybun.

 

Art. 3. Sędziowie

Mecz prowadzony jest przez sędziego, który ma ostateczną decyzję w kwestii gry, przewinien i punktów.

 

Art. 4. Rozpoczęcie meczu

4.1. Obydwie drużyny rozgrzewają się jednocześnie przed rozpoczęciem meczu.

4.2. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki
na rozpoczęcie meczu.

4.3. Aby mecz się rozpoczął, każda drużyna musi mieć 3 zawodników na boisku.

 

Art. 5. Punktacja

5.1. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznaje się jeden (1) punkt.

5.2. Za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punkty.

5.3. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.

 

Art. 6. Czas gry/Zwycięzca meczu

6.1. Regularny czas gry wynosi 10 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych.

6.2. Jednakże ta drużyna, która jako pierwsza w regularnym czasie gry zdobędzie 10 lub więcej punktów, wygrywa mecz przed upływem czasu. Przepis ten odnosi się jedynie do regularnego czasu gry (nie ma on zastosowania w ewentualnej dogrywce).

6.3. Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz.

6.4. Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeżeli o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu na boisku nie pojawi się 3 zawodników gotowych do gry.

6.5. Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeśli opuści boisko przed zakończeniem regulaminowego czasu gry lub jeśli wszyscy zawodnicy drużyny są kontuzjowani lub/i zdyskwalifikowani. W przypadku przegranej wskutek braku zawodników drużyna wygrywająca może wybrać pomiędzy zatrzymaniem wyniku w chwili przerwania gry lub orzeczeniem wyniku jak w przypadku walkowera, podczas gdy wynik drużyny przegrywającej wskutek braku zawodników zostanie w każdym przypadku zapisany jako 0.

6.6. Drużyna przegrywająca wskutek braku zawodników lub w wyniku oddania meczu walkowerem w celu osiągnięcia niesportowych korzyści, zostanie zdyskwalifikowana
z rozgrywek.

 

Art. 7. Faule/Rzuty wolne

7.1. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry z powodu liczby popełnionych fauli osobistych, zgodnie z Art. 15.

7.2. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym (1) rzutem wolnym, podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą dwoma (2) rzutami wolnymi.

7.3. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie
z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym.

7.5. Wszystkie faule techniczne zawsze są karane jednym (1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki, a faule niesportowe dwoma (2) rzutami wolnymi i posiadaniem piłki. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska.

 Uwaga: Nie przyznaje się rzutów wolnych po faulu w ataku.

 

Art. 8. Wznowienie gry

8.1. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):

– Zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznowi grę poprzez wykozłowanie
lub podanie piłki do partnera z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej), na pole znajdujące się poza łukiem,

– Drużyna broniąca nie może starać się zagrać piłką w obszarze „półkola bez szarży” podczas wyprowadzania piłki.

8.2. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):

– Jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,

– Jeżeli drużyna obrony zbiera piłkę, musi ją wyprowadzić za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie do partnera).

 

8.3. Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie).

8.4. Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn, następujące po sytuacji martwej piłki, musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska.

8.5. Uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku.

8.6. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.

 

Art. 9. Gra na zwłokę

9.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.

9.2. Należy uznać za błąd, kiedy po tym jak drużyna wyprowadziła piłkę za łuk, zawodnik ataku, będąc w obszarze wewnątrz łuku, kozłuję piłkę stojąc tyłem lub bokiem do kosza przez więcej niż pięć (5) sekund.

 Uwaga: Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji.

 

Art. 10. Zmiany

Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (check-ball) lub przed rzutem wolnym. Zmiennik może wejść do gry, kiedy jego partner z drużyny opuści boisko i nawiąże z nim kontakt fizyczny. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów.

 

Art. 11. Przerwy na żądanie

11.1. Każda drużyna ma prawo do jednej przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.

11.2. Wszystkie przerwy na żądanie trwają 30 sekund.

 Uwaga: przerwy na żądanie oraz zmiany mogą zostać przyznane jedynie w sytuacji martwej piłki i nie mogą zostać przyznane, kiedy piłka jest żywa zgodnie z art. 8.1.

 

Art. 12. Klasyfikacja drużyn

Jeżeli drużyny mają równy wynik w klasyfikacji ogólnej, należy przejść do kolejnego kroku, itd.:

  1. Najwięcej zwycięstw (lub współczynnik zwycięstw w przypadku nierównej liczby gier przy porównaniach drużyn z różnych grup),
  2. Porównanie wyników meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami (pod uwagę brane są jedynie zwycięstwa/porażki, a postępowanie to ma zastosowanie jedynie do ustalenia klasyfikacji wewnątrz grupy),
  3. Największa średnia zdobytych punktów (z wyłączeniem wyników spotkań wygranych walkowerem).

 

 Art. 13. Dyskwalifikacja

 Zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora. Niezależnie od tego, organizator każdorazowo zdyskwalifikuje zawodnika(ów) za akty przemocy, słowną lub fizyczną agresję, niezgodną ze sportowym duchem ingerencję w wynik meczu, złamanie przepisów FIBA w zakresie antydopingu (Księga 4 Wewnętrznych Regulacji FIBA) czy jakiekolwiek inne naruszenie Kodeksu Etyki FIBA (Księga 1, Część II Wewnętrznych Regulacji FIBA). Organizator ma także prawo zdyskwalifikować całą drużynę za wkład jednego z zawodników (także poprzez zaniechanie działania) w wyżej opisane zachowania. Prawo FIBA do nałożenia sankcji w ramach prawnych wydarzenia, Regulaminu 3x3planet.com oraz na podstawie Wewnętrznych Regulacji FIBA pozostaje w mocy mimo dyskwalifikacji na mocy tego artykułu.